Polityka prywatności

Polityka prywatności www.bariery-elastyczne.pl

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ludwinowskiej 17 w ramach prowadzonej witryny www.bariery-elastyczne.pl

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania.

Informujemy, że podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzania są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są gromadzone i przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Gromadzone, w dziennikach logów, dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt telefoniczny, listowny lub mailowy z Administratorem.

Administratorem danych osobowych witryny www.bariery-elastyczne.pl jest firma BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-856) przy ulicy Ludwinowskiej 17. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi serwis. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów, itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Biura. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

Odnośniki do innych stron

Serwis BP Techem Sp. z o.o. www.bariery-elastyczne.pl zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu www.bariery-elastyczne.pl.

Formularz kontaktowy www.bariery-elastyczne.pl

Wyjątkiem od przedstawionych wyżej zasad jest rejestracja adresów poczty elektronicznej osób lub podmiotów, korzystających z udostępnionego formularza kontaktowego w Serwisie www.bariery-elastyczne.pl.

W odniesieniu do podmiotów które skorzystały z w/w Serwisu odnotowywany jest adres poczty elektronicznej, który służy do wysłania informacji zwrotnej o przyjęciu wiadomości.

W odniesieniu do osób lub podmiotów, którym wysyłane są wiadomości przy użyciu kuriera elektronicznego odnotowywane są informacje o adresach IP komputerów oraz dacie i czasie odczytywania wiadomości przekazywanych kurierem. Odbiorca informacji wysyłanej kurierem elektronicznym otrzymuje na skrzynkę pocztową informację awizo o przesłanej do niego informacji, do której dostęp może uzyskać po kliknięciu zaznaczonego w informacji awizo odnośnika. Kliknięcie podanego odnośnika kieruje odbiorcę na stronę internetową Serwisu www.bariery-elastyczne.pl, z której odbiorca odczytuje przeznaczoną dla niego wiadomość. Jednocześnie w specjalnych logach serwera odnotowywane są: numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz data i godzina wykonania tej operacji. W tym samym czasie kurier elektroniczny wysyła do nadawcy (administratora Serwisu – BP Techem Sp. z o.o.) powiadomienie, że informacja została odczytana.

Informacje zawarte w logach rejestrujących informacje o odczytaniu wysłanych wiadomości wykorzystywane są w celu stwierdzenia, że wysłana do adresata informacja została poprawnie dostarczona.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO" informujemy, że:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest BP Techem Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Ludwinowska 17,02-856 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000924787, kapitał zakładowy 16 610 000.00zł, REGON: 012742471, NIP: 9511728368. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ludwinowska 17, 02 – 856 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: dane@techem.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie :

 •  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. w oparciu o zgodę w celu wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną tj. otrzymania informacji o produktach BP Techem Sp. z o.o., w tym informacji o promocjach,
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w związku z wykonaniem umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę,
 • art. 6 ust. 1 lit. F RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na oferowaniu i promocji własnych produktów i usług.

3. Spółka nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

 • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu techem.com.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
 • podmioty świadczące usługi dostawy produktów.

5. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) i do organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody oraz przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o których mowa w pkt. 2 powyżej.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 •  żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
 • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Z praw wskazanych w pkt. 7 powyżej można skorzystać poprzez:

 • kontakt e-mailowy pod adresem: dane@techem.com.pl,
 • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Ludwinowska 17, 02 – 856 Warszawa

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

10. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w pkt. 2 powyżej.

W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zmiany

W przypadku jakichkolwiek zmian w obowiązującej polityce prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

Bariery MPM zwiększają bezpieczeństwo w największych halach produkcyjnych i magazynowych.