Bezpieczeństwo w magazynie – jak o nie dbać?

Poprzez dużą ilość, a także różnorodność wykonywanych operacji magazyn staje się miejscem, gdzie powinniśmy szczególnie dbać o bezpieczeństwo – zarówno pracowników, ale także wyposażenia czy przechowywanego towaru. Bezpieczna, a zarazem efektywna praca na magazynie wymaga znajomości przepisów dot. zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale także ich praktycznego stosowania. Najważniejszym aktem prawnym, który stanowi o stanie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie jest Kodeks pracy – Ustawa z dnia 26.06.1974 r.

Bezpieczeństwo w magazynie, a obowiązki pracodawcy

Podstawowe obowiązki pracodawcy zostały określone przez ustawodawcę w Kodeksie pracy. Według ustawy „pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki”. To właśnie na pracodawcy spoczywa obowiązek organizacji pracy w taki sposób, aby zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca oraz kadra kierownicza zobowiązani są do znajomości przepisów o ochronie pracy, a także m.in. do:

  • organizacji stanowisk pracowniczych zgodnie z przepisami i zasadami bhp,
  • dbałości o bezpieczny i higieniczny stan wszelkich pomieszczeń pracy, a także wyposażenia technicznego,
  • reakcji na wszelkie potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Bezpieczeństwo w magazynie, a prawa i obowiązki pracownika

Tak jak i pracodawca, pracownik firmy zobowiązany jest do znajomości przepisów i wszelkich zasad bhp, a dodatkowo do udziału w szkoleniach z tego zakresu. W trakcie pracy powinien także pamiętać o zachowaniu należytego stanu maszyn, narzędzi oraz wszelkich innych pomocy z których korzysta przy wykonywaniu swoich obowiązków. Ważne jest także, aby stosował środki ochrony zbiorowej i używał przydzielone mu środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze. Wszelkie niezgodności oraz odstępstwa od norm z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy powinny być zgłaszane niezwłocznie przez pracownika do pracodawcy lub przełożonego. W przypadku, gdy warunki pracy budzą wątpliwości lub stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracownika, ten ma prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy (w zależności od rodzaju zagrożenia – powiadamiając niezwłocznie lub w miarę możliwości przełożonego).

Zagrożenia w magazynie

Najbardziej narażoną osobą na zagrożenia, które mogą się pojawić na magazynie jest jego pracownik, czyli magazynier. Zawód ten jest stanowiskiem, które w zależności od magazynowanych towarów czy warunków ich przechowywania, może różnić się czynnikami ryzyka zawodowego. Do najczęściej wymienianych zagrożeń wynikających z wykonywania tego zawodu zalicza się:

  • urazy spowodowane upadkami z wysokości (np. drabiny, podesty),
  • urazy i stłuczenia wynikające z poślizgnięć lub potknięć na śliskiej lub nierównej powierzchni,
  • potrącenia przez poruszające się pojazdy na magazynie (zwłaszcza wózki widłowe),
  • uderzenia spowodowane spadającymi przedmiotami,
  • urazy ciała (pleców czy kończyn górnych lub dolnych) spowodowane przenoszeniem ciężkich przedmiotów.

Dodatkowo zagrożenie dla zdrowia i życia magazyniera mogą stanowić również np. toksyczne, łatwopalne czy wybuchowe materiały, które są  przechowywane na magazynie.

Oprócz wyżej wymienionych zagrożeń należy również zwrócić uwagę na poziom hałasu na stanowisku pracy, jego wyposażenie, a także zapewnienie przez pracodawcę sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy.

Jak dbać o bezpieczeństwo w magazynie?

By przeciwdziałać niepożądanym wypadkom na magazynie warto jest zadbać przede wszystkim o odpowiednie przeszkolenie pracowników magazynu, zarówno z zakresu podstawowych zasad bhp, ale także np. instrukcji korzystania z maszyn i urządzeń. Dodatkowo należy zniwelować wszelkie wady konstrukcyjne i techniczne, które mogą wpłynąć w sposób negatywny na poziom bezpieczeństwa. Należy zachować także szczególną ostrożność w przypadku uszkodzonych opakowań zawierających substancje trujące, chemiczne itp. Niezwykle pomocne w przestrzeganiu wspomnianych wyżej zasad mogą okazać się bariery elastyczne. Dzięki separacji ruchu pieszego  i kołowego zapobiegają kolizjom i wypadkom. Pomagają również w bezpiecznym magazynowaniu towaru, w tym jego wysokim składowaniu, oraz jego ochronie.

By zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa na magazynie, należy spełnić kilka podstawowych warunków. Do najważniejszych należy podstawowa znajomość ogólnych przepisów i zasad bhp, ale także np. wewnątrzzakładowych regulacji, które mogą dotyczyć stanowiska pracy lub czynności (np. obsługa konkretnej maszyny). Wszelkie odstępstwa od prawidłowego stanu urządzeń i maszyn, które mogą zagrażać zdrowiu, powinny być niezwłocznie naprawiane.

Z tego powodu właściciele magazynów instalują na jego terenie odboje elastyczne, które zwiększają poziom bezpieczeństwa. Bez wątpienia warto się przyjrzeć tego typu udogodnieniom w kontekście swoich magazynów.

Bariery MPM zwiększają bezpieczeństwo w największych halach produkcyjnych i magazynowych.